การรับสมัครข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และระดับบผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
รวมประกาศเกี่ยวกับการรับสมัครข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และระดับบผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับบผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

ตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับบผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

แบบฟอร์มคำขอรับกำรประเมิน (ใบสมัคร)