ยกเลิกและกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้าง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ยกเลิกและกำหนดบัญชีค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างแนบท้ายข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญาจ้างจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2553 มีรายละเอียดตามประกาศดังนี้

รายละเอียดประกาศ