แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการให้ตอบแบบสำรวจข้อมูลบุคคลในครอบครัว

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ขอความอนุเคราะห์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนุบรี ส่งแบบสำรวจจำนวนบุคคลในครอบครัวของบุคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดสวัสดิการด้านสุขภาพแก่พนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐทั่วประเทศ  และได้เสนอรูปแบบ (Model) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ดำเนินการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) งานบริหารงานบุคคลจึงขอให้ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ตอบแบบสำรวจข้อมูลบุคคลในครอบครัว และส่งคืนที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บันทึกข้อความแจ้งและแบบฟอร์ม

หนังสือเวียน สกอ. ที่ ศธ 0509(4)/ว473 ลงวันที่ 6 ก.ค.57 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจำนวนบุคลากรและสวัสดิการด้านสุขภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา


Smile สำหรับพนักงานที่ตอบแบบสำรวจผ่านระบบออนไลน์แล้วสามารถตรวจดูรายชื่อได้ที่นี่

 

ปิดรับแบบสำรวจแล้ว