รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557
รายชื่อพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.2557

 

หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาในการเสนอขอพระราชทานฯ ดังนี้

1. เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

2. มีอายุงานครบ 5 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ของปีที่จะขอไม่น้อยกว่า 60 วัน

3. ระยะเวลาที่เริ่มนับอายุงานตั้งแต่วันที่ มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับฯ ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย

ทั้งนี้ การจะได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และจะทราบผลการพิจารณาหลังวันพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ซึ่งงานบริหารงานบุคคลจักได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหลังจากที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

งานบริหารงานบุคคล