หลักเกณฑ์การค้ำประกันการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

อ่านรายละเอียดประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผู้ค้ำประกันต้องยื่นสัญญาค้ำประกัน และลงชื่อค้ำประกันด้วยตนเองต่อหน้าพยานที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 ได้ตั้งแต่วันที่ 3-7 มีนาคม 2557 (ถ้าผู้ค้ำประกันเป็นข้าราชการสังกัด ม.ราชภัฏกาญจนบุรี ไม่ต้องมา)

*กรณีค้ำประกันด้วยบุคคลให้เตรียม อากรแสตมป์ 10 บาท จำนวน 2 ดวง เพื่อติดสัญญาทั้ง 2 ชุด

คำแนะนำ

  • สัญญาจ้างค้ำประกันใช้ 2 ชุด
  • ควรกรอกข้อมูลให้ชัดเจนด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  • เอกสารหลักฐานผู้ค้ำประกันประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำนวนประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้าน ถ้ามีคู่สมรสให้แนบสำเนาบัตรประจำนวนประชาชนหรือบัตรข้าราชการและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย
  • กรณีผู้ค้ำเป็นข้าราชการให้กรอก วันออกบัตร/บัตรหมดอายุ ในสัญญาค้ำประกันตามบัตรข้าราชการ
  • ถ้ามีการลบแก้ไข สัญญาค้ำประกัน ให้ผู้ค้ำประกันลงชื่อบริเวณที่แก้ไข
  • ประเภทของบุคลากร ถ้าเป็นสายสอนให้กรอกว่า "พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ" ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่สนับสนุนการสอน ให้ใช้ว่า"พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน"
  • ช่อง สัญญาจ้างเลขที่ให้เว้นไว้
  • ช่องลงวันที่ทำสัญญา ให้กรอกวันที่ทำสัญญาครั้งล่าสุด
  • ถ้าผู้ค้ำประกันมีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสเขียนบันทึกคำยินยอม(สัญญาหน้าที่ 3) โดยที่คู่สมรสไม่ต้องมา
  • หากไม่แน่ใจในการกรอกข้อมูลในส่วนใด สามารถเข้ามากรอกข้อมูลที่ งานบริหารงานบุคคลได้

 

ติดต่อสอบถาม สายใน 116 สายนอก 034-633223