บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2557 (1 ต.ค.57)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและบัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ออกจากราชการเนื่องจากอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ประจำปี 2557 (1 ต.ค.57)

รายละเอียดประกาศข้าราชการ

รายละเอียดประกาศลูกจ้างประจำ