เอกสารเกี่ยวกับการวิเคราะห์ค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งในระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ของบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
ประกาศ กพอ. เรื่อง มาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๓ 

หลักเกณฑ์การประเมินค่างาน

›  เอกสารแนบ ๑ ท้ายประกาศ กพอ. ประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน และระดับชำนวญงานพิเศษ 

›  เอกสารแนบ ๒ ท้ายประกาศ กพอ.ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ 
›  เอกสารแนบ ๓ ท้ายประกาศ กพอ. ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับเชี่ยวชาญและระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 
› เอกสารแนบ ๔ ท้ายประกาศ กพอ. 
› เอกสารแนบ ๕ ท้ายประกาศ กพอ. 
› เอกสารแนบ ๖ ท้ายประกาศ กพอ.