ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเบิกจ่ายเงินเดือนบุคลากร ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556
เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2556 เป็นช่วงของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ซึ่งจะมีผลกับการเลื่อนเงินเดือนประจำปี ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งให้บุคลากรทราบว่า
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยจะเบิกจ่ายเฉพาะส่วนของเงินเดือนเดิม
(ไม่รวมค่าครองชีพและค่าตอบแทน)ไปพลางก่อน จนกว่าจะมีการปรับเลื่อนเงินเดือน
เรียบร้อยแล้วซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป