ประกาศมหาวิทยาลัยรายภัฏกาญจนบุรีเรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2556

ประกาศมหาวิทยาลัยรายภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง การบริหารวงเงินเพื่อใช้ในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2556

รายละเอียด