แจ้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ติดต่อขอรับเงินค้ำประกันสัญญาจ้าง

เรียน  พนักงานมหาวิทยาลัยที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ดูรายชื่อ) ให้ติดต่อขอรับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างที่งานบริหารการคลัง วันที่ 19 – 21 ส.ค. 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น.  หลักฐานที่ต้องเตรียม มีดังนี้

 

  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน     จำนวน 1 ฉบับ
  2. เขียนใบสำคัญรับเงิน สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.kru.ac.th/finance/FF/f1.pdf

 

ในช่องรายการให้ระบุข้อความดังนี้   รับเงินค้ำประกันสัญญาจ้างคืน