แจ้งการย้ายสถานที่ทำงานของงานบริหารงานบุคคล

แจ้งการย้ายสถานที่ทำงานของงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

จากอาคาร 9 ชั้น 1 ขึ้นไปอยู่ที่อาคาร 9 ชั้น 8 ห้อง 985 ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2556


รายลเอียด