ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนปริญญาเอกปี 54-55 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง  ผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาเพื่อเพิ่มวุฒิปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ปี พ.ศ. 2554-2555 (เพิ่มเติม)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดประกาศ