ประกาศ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขึ้นอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ งานบริหารกิจการพิเศษ ศูนย์ภาษา

ขอแจ้ง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขึ้นอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

รายละเอียดประกาศ