ประกาศ เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศ เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย

*พร้อมด้วยหลักเกรฑ์และวิธีการจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานมหาวิทยาลัย fd_hot

รายละเอียดประกาศ