เรื่อง กำหนดประเภทผลงานเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประกอบพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง กำหนดประเภทผลงานเพื่อเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งประกอบพิจารณาต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุนี ว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552 ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

รายละเอียดประกาศ