บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

เรื่อง บัญชีรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ออกจากราชการเนื่องจากมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดประกาศ