ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(1.)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
(2.)ทป.1 แบบมอบหมายงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอน
(3.)ทป.2 แบบบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว และผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายการสอนช่วงการทดลองปฏิบัติงาน
(4.)ทป.3 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยการสายสอน
(5.)ทป.4 แบบสรุปผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยการสายสอน
(6.)ทป.5 แบบมอบหมายงานช่วงการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน
(7.)ทป.6 แบบบันทึกข้อมูลประวัติส่วนตัว และผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอนช่วงการทดลองปฏิบัติงาน
(8.)ทป.7 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน
(9.)ทป.8 แบบสรุปผลการประเมินการทดลองปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนการสอน