การรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
https://drive.google.com/file/d/1r2XLvOIEfj4jSaVCLLumvLTYg-0tZMKF/view?usp=sharing