การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (อาจารย์ประจำหลักสูตร)


Smile เอกสารแต่ละชุด (1 คน) ประกอบด้วย

  1. แบบบันทึกข้อมูลประวัติบุคลากร ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  2. สัญญาจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 3 ชุด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Smile สัญญาแต่ละชุดประกอบด้วย

  • สัญญาจ้าง พร้อมติดอากรแสตมป์ 1 บาท
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ทำสัญญาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ทำสัญญาจ้าง พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาใบรายงานผลการศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
  • สำเนาหลักฐานการสมรส (กรณีสมรสแล้ว)  1 ฉบับ