การรับสมัครบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเพื่อประเมินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

รายละเอียด

ประกาศรับสมัคร  http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0078-2561-5-0078-61.pdf