ราชกิจจานุเบกษา พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐

ชั้นสายสะพาย รายละเอียด
  • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (จำนวน 1 ราย)
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย รายละเอียด
  • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ข้าราชการ จำนวน 20 ราย)
  • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ข้าราชการ จำนวน 1 ราย)
  • เบญจมภรณ์ช้างเผือก (ลูกจ้างประจำ จำนวน 3 ราย)
  • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 ราย)
  • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 23 ราย)
  • เบญจมาภร์ช้างเผือก (พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย /พนักงานราชการ จำนวน 1 ราย)
  • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (พนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 10 ราย)
เหรียญจักรพรรดิมาลา รายละเอียด
  • ข้าราชการ จำนวน 5 ราย