กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

กรอบระยะเวลาการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียด http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0058-2560-5-58-60.pdf


แก้ไขกรอบระยะเวลาการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 รอบที่ 1

รายละเอีย http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0006-2561-5-0006-61.pdf