แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรี ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักพระพุืธศาสนาแห่งชาติรับรอง
แนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการใหข้าราชการ เจ้าหน้าที่และลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นสตรี
ไปถือศีลและปฏิบัติธรรมในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักพระพุืธศาสนาแห่งชาติรับรอง