บุคลากรสังกัดงานบริหารงานบุคคล

 

นางดาวรุ่ง  เรียนรู้ (รุ่ง)

บุคลากร ระดับชำนาญการ

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

 

 

kung ------------- june ------------- tea


นางสาวศิราพร  โพธิ์ศรีทอง (กุ้ง) นางสาวอรนุช   สุมณฑา (จูน) นางสาวธันย์ธณิภา  พูลสวัสดิ์ (เต้)
พนักงานธุรการ ระดับ 3
บุคลากร
บุคลากร
 • ทะเบียนตำแหน่ง
 • สัญญาจ้าง
 • โครงการจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล
 • งานสรรหาบรรจุแต่งตั้ง

 • งานธุรการ
 • สถิติวันลา
 • งานประกันสังคม
 • กองทุน กบข.
 • ตรวจสอบคุณวุฒิ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 • โครงฝึกอบรม
 • ทุนการศึกษา/ฝึกอบรม

 

lag

---- santisook
00000000000000000000
นางวนิดา  มลิผล (เล็ก) นายสันติสุข  โพธิ์งาม (เป้)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

บุคลากร

 • การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ให้คำปรึกษา
 • ฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ
 • ข้อมูลสารสนเทศด้านบุคลากร
 • หนังสือรับรอง
 • บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ