ประกาศ สกอ.การรับรองคุณวุฒิ ที่ก.ค.ส. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประกาศ สกอ.การรับรองคุณวุฒิ ที่ก.ค.ส. รับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

http://eoffice.kru.ac.th/e-document/files/person/per01-recive-0370-2561-1-new-0370-61.pdf