Smile ขั้นตอนและวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • ขั้นตอนที่ 1: การรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 2: การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ  ดาวน์โหลด

Smile ข้อบังคับ : ประกาศ  : ระเบียบ

 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด hot
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 • ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำผลงานก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด hot
  • การคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ กรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด hot
  • ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการก่อนเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  • ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • หลักเกณฑ์ ขั้นตอน การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ดาวน์โหลด
  • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการ (peer review)
  • หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   • หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
   • แก้ไขประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนการทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ดาวน์โหลด
 • ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
  • หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินผลการสอนเพื่อเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด

Smile ประกาศ ก.พ.อ.
 • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 3) ดาวน์โหลด hot
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 • การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
 • มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
 • หลักเกณฑ์และวิธีการกประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด

Smile หนังสือเวียน

 • ความหมายของผู้ดำเนินการหลักและผู้ประสานงานการพิมพ์เผยแพร่ ดาวน์โหลด
 • การกำหนดจำนวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ดาวน์โหลด
 • ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
 • แนวทางการคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและมีกรณีถูกกล่าวหา หรือถูกดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง ดาวน์โหลด
 • การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน ดาวน์โหลด
 • การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ
  • รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ ดาวน์โหลด
  • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการรับเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ดาวน์โหลด
  • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับการยื่นผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
  • ตอบข้อหารือเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจำให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด

Smile คู่มือการทำผลงานทางวิชาการ

Smile รายการเอกสารในกระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 • รายการเอกสารในกระบวนการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 • ขั้นตอนที่ 1: การรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ
  • แบบตรวจสอบคุณสมบัติในการรับรองคุณภาพผลงานทางวิชาการ (บค-ว1-1) ดาวน์โหลด hot
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 60) ดาวน์โหลด
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 63) ดาวน์โหลด hot
 • ขั้นตอนที่ 2: การเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  • แบบฟอร์มคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ก.พ.อ.03
  • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (บค-ว2-1) ดาวน์โหลด hot
  • แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (บค-ว2-2) ดาวน์โหลด hot
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 60) ดาวน์โหลด
  • แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 63) ดาวน์โหลด hot
Smile หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการ
 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการ
  • ประกาศ ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ดาวน์โหลด
  • แก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษาฯ ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
 • แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการทำผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 • แบบประวัติอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำผลงานทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 • แบบตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติ ดาวน์โหลด
 • สัญญาให้การสนับสนุนค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา ดาวน์โหลด

Smile เอกสารการประชุมสัมนา / อบรม / เอกสารเผยแพร่

 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ: เพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม
  • โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อส่งเสริมคณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการด้วยผลงานวิชาการรับใช้สังคม ดาวน์โหลด
  • Power Point เอกสารประกอบการบรรยาย
   • เอกสารหมายเลข 2 (1) เกณฑ์รับใช้สังคม ดาวน์โหลด
   • เอกสารหมายเลข 2 (2) ผลงานรับใช้สังคม (ศ. ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล) ดาวน์โหลด
  • ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
  • เอกสาร ”บทสรุปการรับใช้รับสังคม” (ศ.ว่าที่ร้อยโท พิชัย สดภิบาล) ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา: หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560
  • วันที่ 10 พ.ค. พ.ศ. 2561
   • แนวคิด การพัฒนาหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2560 ดาวน์โหลด
   • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 2560 ดาวน์โหลด
   • ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
   • สรุปเกณฑ์ ปี 2560 ดาวน์โหลด
   • รวมหนังสือเวียนและหนังสือตอบข้อหารือ ดาวน์โหลด
  • วันที่ 23 มี.ค. พ.ศ. 2561
   • แนวคิดการพัฒนาเกณฑ์ 2560 ดาวน์โหลด
   • ผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ดาวน์โหลด
 • เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
  • ข้อกำหนดการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ศ.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช) ดาวน์โหลด
  • ผลกระทบจากเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. 23 มิถุนายน 2563 ต่อคณาจารย์สายสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ (ศ.บุญเรียง ขจรศิลป์) ดาวน์โหลด
  • หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 (ศ.ศันสนีย์  ไชยโรจน์)  ดาวน์โหลด
  • ลิงค์การถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนา เปิดดู
Smile ข้อมูลสารสนเทศ
 • ฐานข้อมูลวารสารทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
  • ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
  • ฐานข้อมูลระดับชาติ
   • ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai Journal Citation Index - TCI) view
 • ผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน
 • บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
Smile ข้อมูลอื่นๆ
 • หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับเงินประจำตำแหน่ง ดวาน์โหลด
 • ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลด
 • แนวปฏิบัติการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ดาวน์โหลด hot

หากท่านพบปัญหาลิ้งเสียเข้าไม่ได้หรือลิ้งข้อมูลไม่ถูกต้อง สามารถแจ้งงานบริหารงานบุคคลได้ ทางอีเมล อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือโทรศัพท์ 034-534062
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 01 มีนาคม 2021 เวลา 10:17 น.