คำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Webmaster   
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2013 เวลา 13:15 น.

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.๒๕๕๖

คุณสมบัติผู้ขอมีบัตร

เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการที่พ้นจากการทดลองปฏิบัติงานแล้ว

เอกสารหลักฐานที่ใช้ขอมีบัตร

1. คำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด

2. รูปถ่าย จำนวน 1 รูป

  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หน้าตรงไม่สวมหมวก
  • ถ่ายจากร้านได้มาตรฐาน
  • สวมชุดปกติขาว หรือสวมสูทสีดำ/สีกรมท่า เท่านั้น

3. บัตรเดิม (กรณีขอเปลี่ยนบัตรใหม่ บัตรหมดอายุ หรือบัตรชำรุด)

4. สำเนาใบแจ้งความ (เฉพาะกรณีบัตรหาย)

5. คำยินยอมให้จัดพิมพ์ลายมือชื่อลงในบัตรฯ (กรณีต้องการให้งานบริหารงานบุคคลพิมพ์ลายมือชื่อของท่านบัตรลงในบัตร) ดาวน์โหลด

หมายเหตุ ยื่นเอกสารได้ที่งานบริหารงานบุคคล ระยะเวลาในการดำเนินการจัดทำบัตร โดยประมาณ 3 วันทำการ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2015 เวลา 14:53 น.