ตำแหน่ง เรื่อง ปี พ.ศ. ผู้จัดทำ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจ้างลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ 2562 นายภูวนาถ วิสุทธากร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563 น.ส.เกิดสุรีย์ กาญจนแพทย์นุกูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การตรวจสอบการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2563 น.ส.กนิษฐา สัฏชนะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2563 น.ส.สุภาพร ชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษา 2563 นายชัยวัฒน์ หาดรื่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การพิจารณากลั่นกรองและตรวจทานหนังสือราชการเพื่อเสนออธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563 น.ส.นิดา กลั่นบุศย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563 น.ส.วิลาวัณย์ แสงประดับเพชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 - 2566) 2563 นายบัณฑิต ปานโศก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป การรับ-ส่ง หนังสือราชการ 2563 น.ส.อัจฉรา บริรักษ์
นักตรวจสอบภายใน แนวทางการจัดทำแผนการตรวจสอบ 2563 นางพนารัตน์ บุญจีน
นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ การบริหารจัดการงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563 น.ส.วัฒนา วงค์ษาบุตร
นักวิจัย การปฏิบัติงานวิจัยเพื่อยกระดับการบริหารจัดการงานมหาวิทยาลัย 2563 นายเรวัตตะ กิจจานุลักษ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 2563 น.ส.นิษฐา ไตรเดชา
นักวิชาการวัฒนธรรม งานวิจัยและศึกษาองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 2563 นางอรพรรณ ศรีทอง
นักวิชาการศึกษา

น.ส.กนิษฐา บุญฤทธิ์
นักวิชาการศึกษา การตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระ 2563 น.ส.สุจิตรา ศิริการุณย์
นักวิชาการศึกษา การเสนอขออนุมัติผลการศึกษาและการขออนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี 2563 นางธนวรรณ รักอู่
นักวิชาการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียนของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2563 น.ส.ขวัญใจ งามดี
นิติกร การดำเนินการทางวินัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2562 2562 นายเอกชัย กนกวจี
นิติกร การยกร่างและพิจารณาตรวจร่าง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรี 2563 นายกฤติเดช มั่งตา
บรรณารักษ์ งานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 2563 น.ส.รุ่งรวี ลาภมูล
บรรณารักษ์ งานบริการวิชาการแก่สังคม 2563 น.ส.จีรภา อินทะนิน
บรรณารักษ์ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 2563 นางศิริพร ศรีเพชรดี

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 07 เมษายน 2021 เวลา 09:51 น.